Khi những đồng tiền lẻ trở thành “bồ câu” đưa thư cho “Việt Tân”