Kẻ đến quốc tịch cũng sẵn sàng từ bỏ thì không có tư cách để nói về lòng yêu nước