Israel bị tấn công - Báo động khẩn cấp phòng không, kích hoạt "Mật mã Đỏ"