Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng Thành phố Giáo dục đầu tiên tại Việt Nam