“Đơn đặt hàng” đặc biệt của Chủ tịch nước Trần Đại Quang