Đoàn người quá khích tràn vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận