Đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2018