Đánh nguội Văn Hậu, sao Philippines thoát thẻ phạt khó hiểu