Chửi công an rất nhanh nhưng sao mãi chẳng thấy cảm ơn?