Chi tiết nhỏ nhưng là cả một đẳng cấp: Cách ăn uống nói gì về tương lai của một người?