40 năm là thành viên LHQ: Việt Nam đã làm được những gì?