3 yếu tố để tạo thành một đất nước mạnh hay một đất nước nghèo là gì?