Diễn đàn “Một vành đai, một con đường” và “cái đầu lạnh” của Việt Nam trên biển Đông

Diễn đàn “Một vành đai, một con đường” và “cái đầu lạnh” của Việt Nam trên biển Đông

..Là láng giềng và cũng phải chịu những sức ép lớn nhất của Trung Quốc trên biển Đông, thế nhưng Việt Nam luôn giữ cho mình “cái đầu lạnh” để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế...

Bình luận