Có những hành vi tham nhũng còn nguy hiểm hơn tham nhũng tiền bạc

Có những hành vi tham nhũng còn nguy hiểm hơn tham nhũng tiền bạc

Hàng trăm ngàn tỷ đồng trong ngân sách Nhà nước bị bốc hơi, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo trong cơ quan Nhà nước lâm vào vòng lao lý. Tham nhũng khiến chúng ta mất tiền, mất cán bộ, mất niềm tin của nhân dân vào bộ máy Nhà nước. Nói về tham nhũng, người ta thường chỉ nhắc tới việc tham nhũng tiền. Tuy nhiên hiện nay, có nhiều hành vi tham nhũng khác còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với tham nhũng tiền bạc.

Bình luận