Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn Đài truyền hình TP.HCM HTV9 trước thềm năm mới Đinh Dậu

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn Đài truyền hình TP.HCM HTV9 trước thềm năm mới Đinh Dậu

Ngay trước thềm năm mới Đinh Dậu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho đài truyền hình TP.HCM buổi phỏng vấn về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. 

Người đứng đầu Nhà nước cũng bày tỏ niềm tin vào sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở chặng đường phía trước. 

Đất nước ta đã đi qua 30 năm đổi mới. Xin Chủ tịch nước đánh giá khái quát về chặng đường vừa qua?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đổi mới là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 30 năm đổi mới vừa qua là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

30 năm đổi mới cũng là một chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, phù hợp với những nguyên tắc và chuẩn mực của nền kinh tế toàn cầu. Đất nước ta đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế; ký kết 16 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đã có 59 quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn, công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

Sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của đất nước và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cấp bách. Thưa Chủ tịch nước, yêu cầu đặt ra với công tác này trong giai đoạn sắp tới như thế nào?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Bộ Chính trị vừa qua đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Yêu cầu đặt ra đối với công tác này là phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, đấu tranh là để tự hoàn thiện mình ngày càng trong sạch, vững mạnh, phòng ngừa, triệt tiêu cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Mục tiêu của “diễn biến hòa bình” chính là thúc đẩy những người cộng sản “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhưng chúng có thực hiện được hay không là tùy thuộc ở chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng được nội bộ trong sạch, vững mạnh thì kẻ thù không thể làm gì được.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tinh thần tự giác chấp hành là yếu tố quan trọng nhất. Cùng với đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu cũng hết sức quan trọng.

Thưa Chủ tịch nước, nhiều cử tri đã bày tỏ quan ngại khi đất nước phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là sau những diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Chủ tịch nước có ý kiến gì với cử tri xung quanh vấn đề này?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người con đất Việt. Các quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông được luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, công nhận và bảo vệ.

Chúng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện là yếu tố vô cùng quan trọng để triển khai có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch nước!

(Theo HTV9)

Bình luận