Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Việt Nam là nước thứ 13 trong top 20 quốc gia có dân số sử dụng Internet cao nhất trên thế giới, vì vậy cần sớm ban hành Luật An ninh mạng.

Cần sớm ban hành Luật An ninh mạng cũng là ý kiến chung của nhiều cử tri khi đóng góp ý kiến cho dự thảo luật này. Tuy nhiên, các địa biểu cũng nhấn mạnh về việc tránh chồng chéo giữa Luật An ninh mạng và các luật đã ban hành trước đó. Đây cũng là ý kiến chung của doanh nghiệp khi xem xét dự thảo luật.

Ví dụ, tại Điều 11 của dự thảo, Bộ Công an sẽ thẩm định năng lực, điều kiện với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng nhưng trong Luật An toàn thông tin mạng được ban hành trước đó, hoạt động này được chủ trì bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bình luận