Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 7 chương trình đột phá thực hiện còn chậm

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 7 chương trình đột phá thực hiện còn chậm

 Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng việc giải quyết vấn đề ngập nước trong 7 chương trình đột phá còn chậm, những tác động đột phá cho sự phát triển của thành phố chưa rõ.

 

Bình luận