Ai đang lo sợ Luật An ninh mạng tạo rào cản?

Ai đang lo sợ Luật An ninh mạng tạo rào cản?

Vì không muốn chịu sự quản lý của pháp luật nước sở tại, sau khi Dự Luật An ninh mạng được đưa ra lấy ý kiến, một số doanh nghiệp chuyên cung ứng dịch vụ viễn thông, internet nước ngoài đã công kích những nội dung liên quan tới yêu cầu đặt đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng mạng tại Việt Nam.

Bình luận